Prace projektowe

Wykonujemy projekty dla branży cieplno-mechanicznej, elektrycznej i budowlanej, a w szczególności:

 • Projekty rurociągów technologicznych dla wody i pary wodnej,
 • Projekty techniczne i dokumentacje warsztatowe kanałów spalin i powietrza,
 • Projekty członów ciepłowniczych, ich modernizacji i rozbudowy w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • Projekty instalacji zaworów bezpieczeństwa i innej armatury, zabezpieczenia antykorozyjne,
 • Projekty izolacji termicznej,
 • Instrukcje eksploatacji zaprojektowanych przez nas układów cieplnych, dokumentacje rejestracyjne dla potrzeb UDT na rurociągi,
 • Zbiorniki ciśnieniowe (wymienniki ciepła),
 • Projekty instalacji elektrycznych,
 • Projekty układów automatyki wraz z opracowaniem algorytmu sterowania i oprogramowaniem sterowników,
 • Projekty posadowienia podparć rurociągów, podestów do obsługi armatury, fundamentów do posadowienia urządzeń.

Projekty wykonywane są za pomocą systemów CAD w oparciu o obliczenia przy użyciu najnowszych programów wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES).

Projekty wymagające zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych

W procesie projektowania stosujemy metody obliczeniowe pozwalające na modelowanie różnych stanów pracy maszyn i urządzeń. Pozwala to na wszechstronną analizę warunków wytrzymałościowych lub dynamicznych oraz na tej podstawie na zoptymalizowanie konstrukcji odpowiednio do potrzeb i warunków eksploatacyjnych.
Stosuje się do tych celów głównie programy z zakresu metody elementów skończonych (MES). Można za ich pomocą przeprowadzać analizy funkcjonalne (przepływowe i cieplne) wytrzymałościowe oraz dynamiczne dowolnych konstrukcji.
Wykonujemy wyliczenia wytrzymałościowe w zakresie sprężystym oraz plastycznym przy obciążeniach ustalonych w czasie oraz zmiennych.
Wykorzystując posiadane pakiety programów oferujemy współpracę w zakresie analiz wymagających wykonania specjalnych prac obliczeniowych takich np. jak:

 • Analizy wytrzymałościowe części turbin:
  • obliczenia tarcz kierowniczych,
  • obliczenia wytrzymałości i drgań tarcz wirnikowych,
  • obliczenia wytrzymałości i postaci drgań własnych pakietów łopatek wirnikowych i kierowniczych,
  • obliczenia korpusów (naprężenia cieplne, pękania itp.),
 • Analizy wytrzymałościowe i dynamiczne rurociągów i kanałów spalin:
  • analiza statyczna z uwzględnieniem sił tarcia na podporach,
  • analiza drgań własnych i wymuszonych,
  • minimalizacja drgań rurociągu powstałych na skutek pojawiania się uderzeń hydraulicznych (przepływy wody, kondensatu itd.),
 • Analizy procesów hydroakustycznych powstających podczas uderzeń hydraulicznych o różnorodnych podłożach. Uzyskane z obliczeń czasowe rozkłady ciśnień przenoszone są na model mechaniczny rurociągu w celu uzyskania przebiegów naprężeń podczas drgań,
 • Analiza naprężeń cieplnych powstających podczas rozruchu maszyn lub urządzeń (np. turbozespołu, kotła),
 • Dobór krzywych nagrzewania i określenie maksymalnych bezpiecznych szybkości nagrzewania,
 • Wszechstronne analizy wytrzymałościowe i drganiowe grubościennej armatury.